Kaine Kicks Off Countdown to Restaurant Smoking Ban